Štatút súťaže

Článok I
Organizátor súťaže

Organizátorom súťaže „Hľadá sa MarkeKing“ (ďalej len „súťaž“) je spoločnosť MullenLowe GGK
s. r. o.
, so sídlom Mlynské Luhy č. 86/A, 821 05 Bratislava, identifikačné číslo 18 629 555, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 4559/B (ďalej len „Organizátor“).

Článok II
Termín a miesto konania súťaže

Súťaž bude prebiehať od 14. 9. 2020 do 4. 10. 2020 na území Slovenskej republiky. Registrácia do súťaže bude realizovaná online – prostredníctvom webovej stránky https://www.markeKing.sk (ďalej len „webová stránka súťaže“). Registrácia je bezplatná a realizovaná na dobu do 31. 10. 2020.

Článok III
Účastník súťaže a podmienky účasti v súťaži

1. Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba staršia ako 18 rokov. Súťaž je určená pre profesionálov pôsobiacich v oblasti poskytovania reklamných a marketingových služieb ako aj pre širokú verejnosť.
2. Účasť v súťaži je dobrovoľná. Účasťou v súťaži účastník udeľuje súhlas so spracúvaním jeho osobných údajov Organizátorom v súlade s Politikou ochrany osobných údajov https://www.markeKing.sk/ochrana-osobnych-udajov/, ako aj súhlas s týmito pravidlami súťaže.
3. Registrácia do súťaže sa môže realizovať riadnym a úplným vyplnením registračného formulára na webovej stránke súťaže alebo prostredníctvom facebookového alebo google účtu, ktoré umožňujú prevzatie údajov ich užívateľa na účely jeho prihlásenia do registračného systému webovej stránky súťaže.
4. Pri registrácii vyplnením registračného formulára na webovej stránke súťaže je účastník súťaže povinný uviesť svoje užívateľské meno (nickname), prihlasovacie heslo, vek, pohlavie, informáciu o pracovnom odvetví a jedinečnú, platnú, aktuálnu a overiteľnú adresu elektronickej pošty (e-mail). V prípade, ak je účastníkom zadané užívateľské meno (nickname) už používané v registračnom systéme webovej stránky súťaže iným účastníkom súťaže, bude účastník v procese registrácie vyzvaný, aby si zvolil iné užívateľské meno. Vyplnením registračného formulára účastník súťaže potvrdzuje, že ním uvedené údaje v registračnom formulári sú úplné, správne, neporušujú práva tretích osôb a neboli uvedené bez potrebného súhlasu alebo vedomosti tretích osôb.
5. Z účasti na súťaži sú vylúčení spoločníci, zamestnanci, osoby oprávnené konať v mene Organizátora, ako aj blízke osoby týchto osôb v zmysle ustanovenia § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení. Organizátor si vyhradzuje právo vylúčiť zo súťaže účastníka, ktorý konal v rozpore s týmito pravidlami, pokúsil sa získať výhru podvodným spôsobom alebo v rozpore s dobrými mravmi alebo svojím konaním akokoľvek poškodzoval dobré meno a povesť Organizátora.

Článok IV
Princíp súťaže

1. Účastník sa zúčastňuje súťaže po prihlásení do registračného systému webovej stránky súťaže, a to vypracovaním vedomostného kvízu pozostávajúceho zo zodpovedania 20 (dvadsiatich) rôznych otázok z oblasti marketingu v čo najkrajšom čase (meranom na stotiny sekundy). Pri každej otázke sú k dispozícii na výber 3 (tri) možné odpovede, z ktorých je práve 1 (jedna) správna.
2. Maximálny časový limit na vypracovanie vedomostného kvízu je 10 minút, po uplynutí ktorých je kvíz vyhodnotený.
3. Za každú správnu odpoveď účastník súťaže získava jeden bod. Počet takto pridelených bodov v jednotlivom kvíze určuje poradie a úspešnosť účastníka v súťaži (čím vyšší počet bodov, tým vyššia úspešnosť v súťaži). Pri rovnosti počtu bodov rôznych účastníkov rozhoduje o poradí a úspešnosti účastníka v súťaži dosiahnutý čas vypracovania vedomostného kvízu (čím kratší čas, tým vyššia úspešnosť v súťaži). Maximálny počet bodov, ktoré môže účastník v súťaži dosiahnuť je 20.
4. Účastník súťaže sa môže súťaže zúčastniť opakovane, jednoduchým opätovným spustením vedomostného kvízu, avšak vždy po prihlásení do webovej stránky súťaže (formou novej registrácie alebo prihlásením prostredníctvom hesla zadaného pri predchádzajúcej registrácii). V prípade, ak sa účastník súťaže zúčastní kvízu opakovanie, body získané v jednotlivých kvízoch sa nesčítavajú, ale pre celkové poradie účastníka v súťaži je rozhodujúci ním vypracovaný najúspešnejší kvíz.
5. Organizátor bude na webovej stránke súťaže priebežne zverejňovať užívateľské mená (nickname) prvých 10 (desiatich) najúspešnejších účastníkov súťaže s uvedením dosiahnutého počtu bodov a času vypracovania vedomostného kvízu.
6. Výhercom súťaže, ktorému bude udelená hlavná cena v súťaži (článok V bod 2.) a nositeľom titulu MarkeKing pre rok 2020 sa stane najúspešnejší účastník súťaže, t.j. ten účastník súťaže, ktorý dosiahne vo vedomostnom kvíze najvyšší počet bodov za čo najkrajší čas. V poradí druhý najúspešnejší účastník súťaže získa vedľajšiu cenu (článok V bod 3.).
7. Vyhodnotenie súťaže prebehne najneskôr do 31. 10. 2020, spolu s vyhlásením výhercov.

Článok V
Výhry

1. Organizátor poskytol do súťaže hlavnú výhru a druhú a tretiu výhru.
2. Hlavnou výhrou v súťaži určenej pre najúspešnejšieho účastníka súťaže, t.j. účastníka súťaže, ktorý dosiahne vo vedomostnom teste najvyšší počet bodov za čo najkrajší čas, je:
a) udelenie titulu titulu Marke
King pre rok 2020,
b) bezodplatná výpožička motorového vozidla Audi
A3 Sportback s plnou nádržou na týždeň (t.j. získanie práva bezodplatne formou výpožičky užívať motorové vozidlo Audi A3 Sportback počas jedného týždňa), a to v období určenom Organizátorom; podmienkou získania tejto výhry je akceptovanie zmluvných a prevádzkových podmienok užívania výhry, s ktorými Organizátor oboznámi výhercu najskôr telefonicky a následne písomne (prostredníctvom elektronickej pošty),
c) kurz od Digitálnej univerzity (polročné víkendové štúdium online marketingu zakončené uznávaným certifikátom) a

d) ročné predplatné mesačníka Stratégií.
3. Druhý a tretí najúspešnejší účastník súťaže získajú kurz od Digitálnej univerzity (polročné víkendové štúdium online marketingu zakončené uznávaným certifikátom), ročné predplatné mesačníka
Stratégie a merch Marke
King.
4. Žiadny výherca nemá právo na zámenu výhry alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo inej kompenzácie a ani na jej čerpanie v inom ako Organizátorom určenom alebo odsúhlasenom termíne. Výherca je oprávnený postúpiť výhru na inú osobu len po predchádzajúcom písomnom súhlase
Organizátora.

Článok VI
Strata práva na výhru

1. Výhercovia budú po vyžrebovaní kontaktovaní Organizátorom na ich kontaktné údaje uvedené pri registrácii do súťaže. Je zodpovednosťou a povinnosťou každého účastníka súťaže zabezpečiť, aby mailová adresa uvedená pri registrácii do súťaže bola funkčná a dostupná aspoň v čase odo dňa skončenia súťaže do 31. 10. 2020. Nedoručenie odpovede účastníka súťaže na oznámenie Organizátora v priebehu nasledujúcich piatich pracovných dní bude mať za následok stratu práva tohto účastníka súťaže na výhru. To platí aj v prípade, ak účastník súťaže odmietne výhru, pričom za odmietnutie výhry sa považuje aj nepotvrdenie záujmu o výhru počas overovacej komunikácie s Organizátorom alebo ak si výhru neprevezme v Organizátorom určenom termíne prevzatia výhry.
2. Každý účastník súťaže je povinný Organizátorovi poskytnúť nevyhnutnú súčinnosť potrebnú na oznámenie a odovzdanie výhry, a to najmä, ale nielen uvedením osobných údajov (napr. mena, priezviska, adresy, kontaktného telefónneho čísla, adresy elektronickej pošty), inak stráca právo na výhru a zo súťaže je vylúčený.
3. Nesúhlas výhercu s zmluvnými a prevádzkovými podmienkami užívania hlavnej výhry (čl. V bod 2.) alebo súhlas s výhradami bude mať za následok, že takýto výherca stratí právo na hlavnú výhru.
4. Výherca sa musí zúčastniť na odovzdávaní výhry osobne alebo prostredníctvom splnomocneného zástupcu na základe písomného plnomocenstva. Výherca, resp. jeho splnomocnený zástupca musí preukázať svoju totožnosť a vek platným občianskym preukazom alebo iným platným dokladom totožnosti. Podpis splnomocniteľa (výhercu) na plnomocenstve musí byť úradne osvedčený. Termín a miesto konania odovzdávania výhry oznámi každému výhercovi Organizátor.
5. Nesplnením ktorejkoľvek z podmienok súťaže je účastník zo súťaže vylúčený, pričom zároveň stráca právo na výhru. V tom prípade sa jeho výhra posunie na ďalšieho najúspešnejšieho účastníka súťaže v poradí, tak aby úspešnejší účastník súťaže získal hlavnú výhru a menej úspešnejší vedľajšiu výhru.

Článok VII
Ochrana osobných údajov

Spracúvanie osobných údajov účastníkov súťaže sa riadi Politikou spracúvania osobných údajov zverejnenou na https://www.markeKing.sk/ochrana-osobnych-udajov/, ktorá tvorí prílohu č. 1 a neoddeliteľnú súčasť týchto pravidiel.

Článok VIII
Informácia o zdanení výhry

1. Výhra z reklamnej súťaže je ako iný príjem predmetom dane z príjmov v zmysle ust. § 8 ods. 1 písm. j) zákona č. č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) s výnimkou výhry v hodnote neprevyšujúcej 350 EUR (slovom tristopäťdesiat eur), ktorá je v súlade s ust. § 9 ods. 2 písm. m) bod 2. zákona o dani z príjmov oslobodená od dane.
2. V súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o dani z príjmov Organizátor oznámi výhercovi pri oznámení výhry jej hodnotu, ktorou je obstarávacia cena alebo vlastné náklady Organizátora. Ak hodnota výhry presiahne 350 EUR, výhra podlieha v súlade s príslušnými právnymi predpismi dani z príjmov, ako aj odvodu na zdravotné poistenie, ktoré je povinný uhradiť výherca na svoje náklady.

Článok IX
Všeobecné ustanovenia

1. Súťaž je reklamnou propagačnou súťažou, ktorá slúži na zábavu a zvýšenie vedomostí verejnosti z oblasti reklamy a marketingu. Súťaž nie je hazardnou hrou v zmysle zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2. Na výhru v súťaži nevzniká právny nárok. V zmysle ust. § 845 Občianskeho zákonníka nemožno výhru vymáhať, a to ani prostredníctvom súdu.
3. Organizátor nehradí účastníkom súťaže žiadne náklady, ktoré im vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži, resp. s výhrou. Organizátor nezodpovedá za žiadnu škodu alebo za iné nároky účastníkov súťaže v súvislosti s nesprávne poskytnutými, resp. nepresnými údajmi účastníka, ako ani v súvislosti s neuplatnením alebo neprevzatím výhry v mieste a čase určenom Organizátorom.
4. Organizátor si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať pravidlá súťaže podľa vlastného uváženia, najmä, ale nie výlučne, spôsob, miesto a termín žrebovania, súťaž prerušiť, pozastaviť, odložiť, zrušiť a pod.
5. Prílohu č. 1 a neoddeliteľnú súčasť týchto pravidiel tvorí Politika spracúvania osobných údajov zverejnená na https://www.markeKing.sk/ochrana-osobnych-udajov/.
6. Tieto pravidlá súťaže ako aj ich zmena bude zverejnená na https://www.markeKing.sk.
7.
Tieto pravidlá súťaže sú platné a účinné odo dňa ich vyhlásenia.

Bratislava, 2. 9. 2020