Pravidlá súťaže
„Hľadá sa MarkeKing“

Článok I
Organizátor súťaže

Organizátorom súťaže „Hľadá sa MarkeKing“ (ďalej len „súťaž“) je spoločnosť MullenLowe GGK s. r. o., so sídlom Mlynské Luhy č. 86/A, 821 05 Bratislava, identifikačné číslo 18 629 555, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 4559/B (ďalej len „Organizátor“).

Článok II
Termín a miesto konania súťaže

Súťaž bude prebiehať od 13. 12. 2021 do 31. 12. 2021 na území Slovenskej republiky. Registrácia do súťaže a samotná súťaž budú realizované online – prostredníctvom webovej stránky https://www.markeKing.sk (ďalej len „webová stránka súťaže“). Registrácia je bezplatná a realizovaná do 15. 2. 2022.

Článok III
Účastník súťaže a podmienky účasti v súťaži

1. Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba staršia ako 18 rokov. Súťaž je určená pre profesionálov pôsobiacich v oblasti poskytovania reklamných a marketingových služieb, ako aj pre širokú verejnosť.
2. Účasť v súťaži je dobrovoľná. Účasťou v súťaži účastník udeľuje súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov Organizátorom v súlade s Politikou ochrany osobných údajov https://www.markeKing.sk/ochrana-osobnych-udajov/, ako aj súhlas s týmito pravidlami súťaže.
3. Registrácia do súťaže sa môže realizovať riadnym a úplným vyplnením registračného formulára na webovej stránke súťaže alebo prostredníctvom facebookového alebo google účtu, ktoré umožňujú prevzatie údajov ich užívateľa na účely jeho prihlásenia do registračného systému webovej stránky súťaže.
4. Pri registrácii vyplnením registračného formulára na webovej stránke súťaže je účastník súťaže povinný uviesť svoje meno, priezvisko, platnú a overiteľnú adresu elektronickej pošty (e-mail). Vyplnením registračného formulára účastník súťaže potvrdzuje, že ním uvedené údaje v registračnom formulári sú úplné, správne, neporušujú práva tretích osôb a neboli uvedené bez potrebného súhlasu alebo vedomosti tretích osôb.
5. Z účasti na súťaži sú vylúčení spoločníci, zamestnanci, osoby oprávnené konať v mene Organizátora, ako aj blízke osoby týchto osôb v zmysle ustanovenia § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení. Organizátor si vyhradzuje právo vylúčiť zo súťaže účastníka, ktorý konal v rozpore s týmito pravidlami, pokúsil sa získať výhru podvodným spôsobom alebo v rozpore s dobrými mravmi, alebo svojím konaním akokoľvek poškodzoval dobré meno a povesť Organizátora.

Článok IV
Výhry

1. Organizátor poskytol do súťaže hlavnú výhru a dve vedľajšie výhry.
2. Hlavnou výhrou v súťaži určenou pre hlavného výhercu je:
a) udelenie titulu MarkeKing na rok 2021,
b) kurz od Digitálnej Univerzity (polročné víkendové štúdium online marketingu zakončené uznáva-ným certifikátom),
c) ročné predplatné mesačníka Stratégie,
d) ročný Premium predplatený prístup na webovú stránku Refresher,
e) marketingová literatúra a
f) malý reklamný predmet (merch) MarkeKing.
3. Popri hlavnom výhercovi budú žrebovaním určení aj dvaja vedľajší výhercovia, z ktorých každý získa ročné predplatné mesačníka Stratégie, ročný Premium predplatený prístup na webovú stránku Refresher, marketingovú literatúru a merch MarkeKing.
4. Žiadny výherca nemá právo na zámenu výhry alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo inej kompenzácie a ani na jej čerpanie v inom ako Organizátorom určenom alebo odsúhlasenom termíne. Výherca je oprávnený postúpiť výhru na inú osobu len po predchádzajúcom písomnom súhlase Organizátora.

Článok V
Princíp súťaže a žrebovanie

1. Účastník sa zúčastňuje súťaže po prihlásení do registračného systému webovej stránky súťaže, a to vypracovaním vedomostného kvízu pozostávajúceho zo zodpovedania 10 (desiatich) rôznych otázok z oblasti správania a názorov reprezentatívnej vzorky populácie v roku 2021. Pri každej otázke sú k dispozícii na výber možné odpovede, z ktorých je práve 1 (jedna) správna. Za každú správnu odpoveď účastník súťaže získava jeden bod. Maximálny počet bodov, ktoré môže účastník vo vedomostnom kvíze dosiahnuť, je 10.
2. Účasť v súťaži je viazaná na registráciu do súťaže spôsobom podľa čl. III bod 3. týchto pravidiel súťaže, pričom opakovaná registrácia do súťaže s rovnakými prihlasovacími údajmi nie je možná.
3. Všetci účastníci súťaže, ktorí sa prihlásia do registračného systému webovej stránky súťaže, a vypracujú vedomostný kvíz, a to bez ohľadu na jeho úspešnosť, budú zaradení do žrebovania o výhry. Výhercovia budú určení náhodným výberom – žrebovaním, pričom vyžrebovaný bude hlavný výherca, dvaja vedľajší výhercovia a vždy dvaja náhradníci pre hlavného výhercu a každého z vedľajších výhercov.
4. Vyhodnotenie súťaže, t. j. žrebovanie výhercov zo skupiny účastníkov súťaže, ktorí splnili všetky podmienky účasti v súťaži (bod 3.), prebehne najneskôr do 14. 1. 2022 v sídle Organizátora, spolu s vyhlásením výhercov.

Článok VI
Strata práva na výhru

1. Výhercovia budú po vyžrebovaní kontaktovaní Organizátorom prostredníctvom ich kontaktných údajov uvedených pri registrácii do súťaže (e-mail). Je zodpovednosťou a povinnosťou každého účastníka súťaže zabezpečiť, aby e-mailová adresa uvedená pri registrácii do súťaže bola funkčná a dostupná aspoň v čase odo dňa skončenia súťaže do 15. 2. 2022. Nedoručenie odpovede účastníka súťaže na oznámenie Organizátora v priebehu nasledujúcich piatich pracovných dní po odoslaní oznámenia Organizátora bude mať za následok stratu práva tohto účastníka súťaže na výhru. To platí aj v prípade, ak účastník súťaže odmietne výhru, pričom za odmietnutie výhry sa považuje aj nepotvrdenie záujmu o výhru počas overovacej komunikácie s Organizátorom alebo ak si výhru neprevezme od jej doručovateľa, a to ani počas náhradnej doby plynúcej na jej doručenie.
2. Každý účastník súťaže je povinný Organizátorovi poskytnúť nevyhnutnú súčinnosť potrebnú na oznámenie a odovzdanie výhry, a to najmä, ale nielen uvedením osobných údajov (napr. mena, priezviska, adresy, kontaktného telefónneho čísla, adresy elektronickej pošty), inak stráca právo na výhru a zo súťaže je vylúčený.
3. Organizátor doručí výhercom ich výhry prostredníctvom poštovej služby a v prípade výhry od Digitálnej Univerzity a ročného Premium predplateného prístupu na webovú stránku Refresher zabezpečí ich zakúpenie a oznámi príslušnému výhercovi informácie potrebné na jeho prístupu k danej výhre. Výherca, resp. jeho splnomocnený zástupca musí pri preberaní výhry preukázať svoju totožnosť a vek platným občianskym preukazom alebo iným platným dokladom totožnosti. Podpis splnomocniteľa (výhercu) na splnomocnení musí byť úradne osvedčený.
4. Nesplnením ktorejkoľvek z podmienok súťaže je účastník zo súťaže vylúčený, pričom zároveň stráca právo na výhru a na jeho miesto nastúpi náhradník. Tento postup bude Organizátor opakovať až do odovzdania výhier.

Článok VII
Ochrana osobných údajov

Spracúvanie osobných údajov účastníkov súťaže sa riadi Politikou spracúvania osobných údajov zverejnenou na https://www.markeKing.sk/ochrana-osobnych-udajov/, ktorá tvorí prílohu č. 1 a neoddeliteľnú súčasť týchto pravidiel.

Článok VIII
Informácia o zdanení výhry

1. Výhra z reklamnej súťaže je ako iný príjem predmetom dane z príjmov v zmysle ust. § 8 ods. 1 písm. j) zákona č. č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) s výnimkou výhry v hodnote neprevyšujúcej 350 EUR (slovom tristopäťdesiat eur), ktorá je v súlade s ust. § 9 ods. 2 písm. m) bod 2. zákona o dani z príjmov oslobodená od dane.
2. V súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o dani z príjmov Organizátor oznámi výhercovi pri oznámení výhry jej hodnotu, ktorou je obstarávacia cena alebo vlastné náklady Organizátora. Ak hodnota výhry presiahne 350 EUR, výhra podlieha v súlade s príslušnými právnymi predpismi dani z príjmov, ako aj odvodu na zdravotné poistenie, ktoré je povinný uhradiť výherca na svoje náklady.

Článok IX
Všeobecné ustanovenia

1. Súťaž je reklamnou propagačnou súťažou, ktorá slúži na zábavu a zvýšenie vedomostí verejnosti z oblasti reklamy a marketingu. Súťaž nie je hazardnou hrou v zmysle zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2. Na výhru v súťaži nevzniká právny nárok. V zmysle ust. § 845 Občianskeho zákonníka nemožno výhru vymáhať, a to ani prostredníctvom súdu.
3. Organizátor nehradí účastníkom súťaže žiadne náklady, ktoré im vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži, resp. s výhrou. Organizátor nezodpovedá za žiadnu škodu alebo za iné nároky účastníkov súťaže v súvislosti s nesprávne poskytnutými, resp. nepresnými údajmi účastníka, ako ani v súvislosti s neuplatnením alebo neprevzatím výhry v mieste a čase určenom Organizátorom.
4. Organizátor si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať pravidlá súťaže podľa vlastného uváženia, najmä, ale nie výlučne, spôsob, miesto a termín žrebovania, súťaž prerušiť, pozastaviť, odložiť, zrušiť a pod.
5. Prílohu č. 1 a neoddeliteľnú súčasť týchto pravidiel tvorí Politika spracúvania osobných údajov zverejnená na https://www.markeKing.sk/ochrana-osobnych-udajov/.
6. Tieto pravidlá súťaže, ako aj ich zmena bude zverejnená na https://www.markeKing.sk.
7. Tieto pravidlá súťaže sú platné a účinné odo dňa ich vyhlásenia.

Bratislava 6. 12. 2021