Príloha č. 1 Pravidiel súťaže „Hľadá sa MarkeKing“

Politika ochrany osobných údajov

MullenLowe GGK s. r. o., so sídlom Mlynské Luhy č. 86/A, 821 05 Bratislava, identifikačné číslo 18 629 555, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 4559/B (ďalej len „prevádzkovateľ“) je organizátor súťaže

„Hľadá sa MarkeKing“,

pri organizovaní ktorej spracúva osobné údaje účastníkov súťaže získané na základe ich výslovného súhlasu v zmysle čl. 7 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a nevyhnutné pre organizáciu súťaže, a to v súlade s týmito podmienkami spracúvania:

1. Prevádzkovateľ: MullenLowe GGK s. r. o., so sídlom Mlynské Luhy č. 86/A, 821 05 Bratislava, identifikačné číslo 18 629 555, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 4559/B.
2. Kontaktná osoba: E-mailová adresa osoby zodpovednej za vybavovanie podnetov účastníkov súťaže: sabina.botozova@mlggk.sk.
3. Zoznam osobných údajov: 1. Kontaktné a registračné osobné údaje (meno, priezvisko a e-mailová adresa). 2. V prípade výhercov – titul, meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, dátum narodenia, rodné číslo, telefónne číslo a iné osobné údaje potrebné na splnenie povinností prevádzkovateľa vyplývajúcich z príslušných účtovných, daňových a iných právnych predpisov v súvislosti s poskytnutím výhry, resp. jej prepisom v úradných evidenciách na výhercu.
4. Účel spracúvania: 1. Organizácia súťaže a jej štatistické vyhodnotenie. 2. Kontaktovanie výhercov, odovzdanie výhier a zverejnenie mena, priezviska a výhry výhercu v oznamovacích prostriedkoch (internet – webová stránka súťaže, sociálne siete a tlač). 3. Plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa vyplývajúcich z príslušných právnych predpisov v súvislosti s organizáciou reklamnej súťaže.
5. Právny základ spracúvania: Na účely č. 1 a 2 – súhlas účastníka súťaže. Na účel č. 3 – nevyhnutnosť splnenia zákonnej povinnosti prevádzkovateľa vyplývajúcej z príslušných právnych predpisov.
6. Príjemcovia osobných údajov: Zmluvní partneri prevádzkovateľa podieľajúci sa na organizovaní súťaže a odovzdaní výhier výhercom.
7. Doba uchovávania údajov: Do 15. 2. 2022. V prípade výhercov na dobu určenú príslušnými právnymi predpismi z oblasti účtovníctva a daní.
8. Práva účastníka súťaže: Účastník súťaže je oprávnený požadovať od každého prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, ktoré sa ho týkajú, ďalej má právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, ako aj právo na prenosnosť údajov.
9. Informácia o povinnosti poskytnúť osobné údaje: Súhlas na spracúvanie osobných údajov uvedených v bode 3 (vrátane prejavov osobnej povahy) je dobrovoľný, avšak jeho udelenie je podmienkou účasti v súťaži. Poskytnutie a spracúvanie osobných údajov výhercov (ako je titul, meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, dátum narodenia, rodné číslo, výhra a jej hodnota) je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľov vyplývajúcej z príslušných účtovných a daňových predpisov.
10. Právo odvolať súhlas: Účastník súťaže je oprávnený kedykoľvek, až do okamihu prevzatia výhry daným účastníkom súťaže (kedy vzniká nový právny základ spracúvania osobných údajov daného účastníka – výhercu), udelený súhlas odvolať bez udania dôvodu zaslaním písomného listu na adresu sídla prevádzkovateľa alebo elektronickou poštou na sabina.botozova@mlggk.sk. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním. Odvolanie súhlasu má za následok zánik účasti daného účastníka v súťaži.
11. Právo podať sťažnosť: Každý účastník súťaže môže podať sťažnosť voči spracúvaniu svojich osobných údajov dozornému orgánu, ktorým je v Slovenskej republike Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27. Viac informácií a vzor podnetu sa nachádza na: https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/content/konanie-o-ochrane-osobnych-udajov.